شناخت خالق

Program Picture

ماه و ماهی

شناخت خالق
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

شناخت خالق یکی از اسرار جهان هستی است که برای تمام انسان‌ها جذاب است. شناختی که تنها از صفات ممکن است. آیا وجود خدا یا عدم وجودش در زندگی ما تغییر و تاثیری ایجاد می‌کند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه