تساوی زن و مرد

Program Picture

ماه و ماهی

تساوی زن و مرد
۲۵ خرداد ۱۴۰۰

برابری زن و مرد یکی از اصلی‌ترین اصولی است که جامعه بشری برای دست‌یابی به رفاه و پیشرفت به آن نیازمند است. زنان در طول تاریخ از این برابری محروم بودند و بالطبع جامعه از پیشرفت واقعی بی‌بهره مانده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه