نامه به محمدشاه، توقیع خطاب به والی آذربایجان و خطبه قهریه

Program Picture

چشمه‌ خورشید

نامه به محمدشاه، توقیع خطاب به والی آذربایجان و خطبه قهریه
۱۸ مرداد ۱۳۹۹

نامه به محمدشاه، توقیع خطاب به والی آذربایجان و خطبه قهریه در چشمه خورشید این هفته.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه