سه اثر نازل شده از حضرت باب در اصفهان

Program Picture

چشمه‌ خورشید

سه اثر نازل شده از حضرت باب در اصفهان
۲۱ تیر ۱۳۹۹

صحیفه معتمدیه و یک توقیع هر دو خطاب به منوچهرخان معتمدالدوله و توقیعی دیگر خطاب به والی شوشتر درباره حدیث علمنی اخی رسول الله علم ماکان در این قسمت از چشمه خورشید مورد بررسی قرار می‌گیرند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه