Program Picture

چشمه‌ خورشید

اثبات نبوت خاصه
۰۷ تیر ۱۳۹۹

اثبات نبوت خاصه یکی از آثار حضرت باب است در اثبات بر حق بودن حضرت محمد. این اثر در این قسمت از چشمه‌ خورشید مورد بررسی قرار می‌گیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه