کتابی برای زندگی کردن

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

کتابی برای زندگی کردن
۰۵ مهر ۱۳۹۹

نامه چهارم خطاب به نویسنده و مترجم کتابی است که نه فقط برای خواندن، بلکه برای زندگی کردن نوشته شده است. کتابی که از مفاهیم مختلف، تعاریف جدید و کاربردی در اختیار انسان قرار می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه