Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

چوب بست پرطاقت
۱۳ شهریور ۱۴۰۰

مخاطب نامه این هفته همسر یکی از شهیرترین نویسنده‌های روسیه و جهان است. او علاه بر این که زندگی این مرد را عاشقانه و با سرسختی حفظ کرد، برای آثار ادبی همسرش نیز زحمت فراوان کشید. به حرمت زحمت‌ها و محبت‌هایش، این نامه خطاب به او نوشته شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه