پروازی بالا و بلند

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

پروازی بالا و بلند
۲۰ شهریور ۱۴۰۰

نامه این هفته خطاب به هنرمندی نوشته شده است که حقایق مهمی را از دل اسطوره بیرون کشیده و به ما یادآوری کرده است. او امکان ساختن زیاد نداشته است. اما به جای آن، فراسوی طاقت و توانش نوشته است. آثار او میراث امروز و فردای ایرانیان است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه