ثبت هزاران هزار واقعیت

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل 1

ثبت هزاران هزار واقعیت
۳۰ مرداد ۱۴۰۰

این هفته خطاب به انسانی نامه نوشته شده که اگر نبود، یا اگر بود و تا این حد شجاع نبود، واقعیت‌های بی‌شماری که در هزاران هزار عکس ثبت کرده است برای جهان و جهانیان باقی نمی‌ماند. مردی که اکثر عکس‌هایش در رویارویی با واقعیت‌های تلخ و دردناک اجتماع را با چشمانی اشک‌بار گرفته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه