سنت‌گراترین شاعر نوپرداز

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

سنت‌گراترین شاعر نوپرداز
۰۹ مرداد ۱۴۰۰

در پیوند با نامه هفته قبل، این نامه نیز به یکی از نام‌آوران خطۀ خراسان در عرصه ادبیات نوشته شده است. شاعری که الفتی پایدار بین شعر کلاسیک و شعر نو به وجود آورد و کتاب‌های شعرش بسیاری از کسانی که با شعر نو مخالفت می‌کردند را به پذیریش این تحول قانع کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه