سفر: عوامل بازدارنده و برانگیزاننده در مهاجرت

Program Picture

ما مردم نازنین

سفر: عوامل بازدارنده و برانگیزاننده در مهاجرت
۰۵ فروردین ۱۴۰۰

در نخستین قسمت از «ما مردم نازنین» در سال جدید خورشیدی، درباره‌ سفر گفتگو کردیم و بعد از صحبت‌های مقدماتی درباره‌ تعریف و انواع سفر، به یکی از انواع آن یعنی مهاجرت پرداختیم و با استفاده از رویکرد نظری جذب و دفع، به بررسی مجموعه‌ عوامل بازدارنده و برانگیزاننده‌ای در کشورهای مبدا و مقصد پرداختیم که روی تصمیم افراد به مهاجرت (مخصوصاً مهاجرت از ایران به آمریکا و کانادا) تأثیر می‌گذراند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه