قسمت ۱۸ – مترجم قابل اعتماد

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل ۲

قسمت ۱۸ – مترجم قابل اعتماد
۱۷ فروردین ۱۴۰۱

نامه امروز، ابتدا به بیان جایگاه یونس خان افروخته به عنوان یک مترجم قابل اعتماد در نزد حضرت عبدالبهاء‌ پرداخته و در ادامه، مقام عبودیت و فنا که همیشه مورد تاکید ایشان بود را از زاویه‌ای تازه نگریسته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه