قسمت ۶۷ – فقره‌ شصتم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۶۷ – فقره‌ شصتم کلمات مکنونه فارسی
۱۵ فروردین ۱۴۰۰

ای دوستان

به‌ راستی می‌گویم که جمیع آن‌چه در قلوب مستور نموده‌اید نزد ما چون روز، واضح و ظاهر و هویداست. ولکن ستر آن‌ را سبب، جود و فضل ماست نه استحقاق شما.

فقره‌ شصتم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه