قسمت ۶۵ – فقره‌ پنجاه‌ و هشتم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۶۵ – فقره‌ پنجاه‌ و هشتم کلمات مکنونه فارسی
۲۴ اسفند ۱۳۹۹

ای پسر کنیز من

اگر فیض روح القدس طلبی با احرار مصاحب شو. زیرا که ابرار، جام باقی از کف ساقی خلد نوشیده‌اند و قلب مردگان را چون صبح صادق، زنده و منیر و روشن نمایند.

فقره‌ پنجاه‌ و هشتم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه