قسمت ۳۶ – فقره‌ سی و یکم کلمات مکنونه فارسی

Program Picture

سر آشکار

قسمت ۳۶ – فقره‌ سی و یکم کلمات مکنونه فارسی
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

ای پسر ارض

اگر مرا خواهی جز مرا مخواه و اگر اراده‌ جمالم داری چشم از عالمیان بردار زیرا که اراده‌ من و غیر من چون آب و آتش در یک دل و قلب نگنجد.

فقره سی و یکم کلمات مکنونه فارسی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه