قسمت ۲ – جواهر مفقوده

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل 2

قسمت ۲ – جواهر مفقوده
۲۰ آبان ۱۴۰۰

نامه این هفته در واقع ادامه نامه هفته قبل است خطاب به همان بانو. سفر تاریخی حضرت عبدالبهاء به آمریکا و نقشی که در بنای معبد بهائی در این کشور ایفا کردند یکی از محوری‌ترین موضوعات این نامه و کشف شباهتی دیگر بین این بانو و یکی دیگر از شخصیت‌های تاریخی آیین بهائی شگفت‌انگیز است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه