Program Picture

فصل مشترک - فصل ۱

به یاد یاران

۰۶ خرداد ۱۳۹۵

مدیران جامعه بهائی ایران با گذشت ۸ سال از دوران محکومیتشان همچنان در زندان به سر می‌برند. آیا می‌توان ایرانی‌ را متصور بود که در آن آزادی بیان و عقیده حق مسلم همهٔ شهروندان است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه