Program Picture

فصل مشترک - فصل ۱

مدارا و همزیستی‌

۱۳ خرداد ۱۳۹۵

از کامیار بهرنگ پرسیدیم که دیدار خانم فائزه هاشمی‌ با خانم فریبا کمال آبادی از چه جهاتی دارای اهمیت است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه