Program Picture

فصل مشترک - فصل ۱

مفهوم خدمت

۰۴ شهریور ۱۳۹۵

چطور می‌توان به ترویج روحیه خدمت داوطلبانه در جامعه کمک کرد؟ شاید تماشای فیلم کوتاه “مفهوم خدمت از نگاه شما” بتواند پاسخی باشد برای این پرسش.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه