Program Picture

فصل مشترک - فصل ۱

ادبیات هنر ماندگار

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

از فرشتهٔ تیفوری پرسیدیم که اهمیت و جایگاه ویژه ادبیات در میان سایر هنر‌ها در چیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه