Program Picture

فراسوی فرهنگ رقابت

قسمت ۸
۰۷ بهمن ۱۳۹۶

– رقابت در عرصه سیاست چگونه نمود می‌کند؟
– فضای خصمانه در مبارزات سیاسی چگونه شکل می‌گیرد؟
– نقش گروه‌های فشار در مبارزات سیاسی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه