Program Picture

فراسوی فرهنگ رقابت

قسمت ۲۲
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

برای این که تغییر روابط پایدار باشند باید از کجا شروع کرد؟ برنامه جامعه بهائی برای ایجاد تغییرات فردی و اجتماعی چیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه