Program Picture

فراسوی فرهنگ رقابت

قسمت ۱۹
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

از نظر آیین بهائی آیا وجود مجامع بین المللی برای رسیدن به وحدت کافی است؟
آیا میتوان مردم جهان را قانع کرد که رقابت خصمانه را کنار بگذارند؟
مشورت بهائی چه عناصری دارد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه