Program Picture

فراسوی فرهنگ رقابت

قسمت ۶
۲۳ دی ۱۳۹۶

– عمیق شدن در معانی مختلف قدرت چه ارتباطی با عبور از فرهنگ رقابت دارد؟
– آیا خصومت‌گرایی هنجار جامعه شده است؟
– آیا میتوان نتایج تحقیقات پروفسور کارلبرگ رو در جوامع شرقی هم تعمیم داد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه