Program Picture

فراسوی فرهنگ رقابت

قسمت ۲۴
۱۲ خرداد ۱۳۹۷

آیا موضوع جایگزین کردن فرهنگ همیاری به جای فرهنگ رقابت با تجربیات جامعه بهائی ارتباط مستقیم دارد؟
آیا جامعه بهائی برای تحقق ایده‌هایش باید در روش‌های خود تغییراتی ایجاد کند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه