Program Picture

فراسوی فرهنگ رقابت

قسمت ۱۳
۱۲ اسفند ۱۳۹۶

توضیح: مفهوم اعتراض اجتماعی. ارتباط میان اقدام و اعتراض مدنی و وضعیت اقشار متوسط. نتایج و بازده اعتراض‌های اجتماعی. عناصر مؤثّری که می‌توانند جایگزین اعتراض شوند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه