سیّد علی نصر – بخش ۱

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۱

سیّد علی نصر – بخش ۱
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

در این برنامه با سید حسن نصر آشنا می‌شوید. بخش اول سرگذشت او را خواهید شنید.
نمایش: سی و هفت شاهیِ جناب میرزا – بخش 1.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه