عبدالحسین نوشین – بخش ۱

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۱

عبدالحسین نوشین – بخش ۱
۰۴ تیر ۱۳۹۶

بخش اول سرگذشت عبدالحسین نوشین نویسنده محقق و کارگردان تئاتر.
نمایش: خروس سحر – بخش اوّل.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه