عبدالحسین نوشین – بخش ۲

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۱

عبدالحسین نوشین – بخش ۲
۱۱ تیر ۱۳۹۶

بخش دوم سرگذشت عبدالحسین نوشین نویسنده محقق و کارگردان تئاتر.
نمایش: خروس سحر – بخش دوم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه