ذبیح بهروز – بخش ۲

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۱

ذبیح بهروز – بخش ۲
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

بخش دوم و پایانی سرگذشت ذبیح بهروز برنامه این هفته صفحه نمایش است.
نمایش: جیجک علیشاه یا اوضاع سابق دربار ایران – بخش دوم و پایانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه