میرزا فتحعلی آخوند زاده

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۱

میرزا فتحعلی آخوند زاده
۰۶ فروردین ۱۳۹۶

در اولین برنامه با زندگی اولین نمایشنامه‌نویس ایرانی آشنا می‌شوید.
نمایش: سرگذشت مرد خسیس.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه