دکتر غلامحسین ساعدی – بخش ۱

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۱

دکتر غلامحسین ساعدی – بخش ۱
۰۱ مرداد ۱۳۹۶

بخش اول سرگذشت دکتر غلامحسین ساعدی (گوهر مراد).
نمایش: چوب به دست‌های ورزیل – بخش اول.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه