دکتر غلامحسین ساعدی – بخش ۳

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۱

دکتر غلامحسین ساعدی – بخش ۳
۱۵ مرداد ۱۳۹۶

بخش سوّم سرگذشت دکتر غلامحسین ساعدی (گوهر مراد)
نمایش: دیکته – بخش اوّل.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه