دکتر غلامحسین ساعدی – بخش ۲

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۱

دکتر غلامحسین ساعدی – بخش ۲
۰۸ مرداد ۱۳۹۶

بخش دوم سرگذشت دکتر غلامحسین ساعدی (گوهر مراد)
نمایش: چوب به دست‌های ورزیل – بخش دوم و آخر.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه