Program Picture

سوال از من، جواب از مامان

قسمت ۲
۲۲ مهر ۱۳۹۶

آرمان اکثراً شنیده که همه مشکلات عالم از دین است و وقت دین تمام شده. بهائیان نظرشان نسبت به دین چیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه