Program Picture

سوال از من، جواب از مامان

علم یا دین
۱۹ خرداد ۱۳۹۷

چرا در یک دوره از تاریخ دعوای شدیدی بین طرفداران دین و طرفداران علم وجود داشت و آئین بهائی چه تاثیری در توافق این دو دارد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه