سال ۱۲۸۸ خورشیدی

Program Picture

دمی با تاریخ

سال ۱۲۸۸ خورشیدی
۰۳ فروردین ۱۳۹۶

چهارمین قسمت از «دمی با تاریخ» به نوروز سال ۱۲۸۸ خورشیدی اختصاص دارد. نوروزی که شاهد وقایع مهمّی در تاریخ آئین بهائی بوده، از حیفا گرفته تا شیکاگو در آمریکا و نیریز در ایران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه