Program Picture

سودای ستیز

دانای نهان
۲۸ آبان ۱۴۰۲

چه می‌شود اگر شما اولین کسی باشید که در تاریخ ایران، دکترای فلسفه می‌گیرد؟ چه اتفاقی می‌افتد اگر ترجمه‌ها و تألیفات‌تان در موضوع فلسفه، پس از گذشت سال‌ها از منابع درسی دانشجویان باشد؟ جامعه به شما چگونه می‌نگرد؟ با شما چه می‌کند؟ این قسمت، داستان زندگی علیمراد داوودی است و سرانجام‌اش را روایت می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه