جامعه‌ای که بهائیان در کار ساخت آنند

Program Picture

سیاست نه، چرا؟

جامعه‌ای که بهائیان در کار ساخت آنند
۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

بهزاد: اینجا به یه خصوصیت دیگه می‌رسیم که من خیلی دوست دارم؛ تواندهی. می‌دونی چرا؟ چون باعث میشه افراد خودشون رو پیدا بکنن، از بی‌تفاوتی در بیان و همون طور که بیت العدل اعظم هم فرمودن در فعالیت‌هایی وارد بشن که به پیشرفت روحانی و اجتماعی و فکری شون منجر میشه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه