فرایند تخریب و فرایند سازندگی

Program Picture

سیاست نه، چرا؟

فرایند تخریب و فرایند سازندگی
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

شیما: بیت العدل اعظم می‌فرمایند: «در تغییر و تحوّلات کنونیِ جوانب مختلف زندگی بشری، بهائیان تعامل دو فرایند اساسی را مشاهده می‌نمایند. طبیعتِ یک فرایند تجزیه و تخریب و طبیعتِ دیگری ترکیب و سازندگی است. هر یک از این دو به طریقی نوع بشر را به سوی بلوغ کامل خود سوق می‌دهد.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه