(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۹

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۹
۲۱ فروردین ۱۴۰۰

لوئی رنو؛ یکی از دو برنده نوبل صلح در سال ۱۹۰۷.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه