(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۸

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۸
۱۴ فروردین ۱۴۰۰

تیودور روزولت، برندۀ جایزه صلح نوبل در سال هزار و نه‌صد و شش میلادی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه