(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۰

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۰
۲۸ فروردین ۱۴۰۰

ارنستو تئودورا مونه تا؛ برنده دیگر نوبل صلح در سال ۱۹۰۷.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه