(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۱

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۱
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

معماران صلح شماره یازده: کیاس پونتاس آرنولدسون؛ یکی از دو برنده نوبل صلح در سال ۱۹۰۸.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه