(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۶۷

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۶۷
۲۱ خرداد ۱۴۰۱

نورمن ارنست بورلاگ، برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و هفتاد میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه