(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۶۸

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۶۸
۲۸ خرداد ۱۴۰۱

ویلى برانت، برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و هفتاد و یک میلادى (بخش اول)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه