(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۶۶

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۶۶
۱۴ خرداد ۱۴۰۱

سازمان بین المللى کار، برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و شصت و نه میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه