(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۴۲

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۴۲
۲۷ آذر ۱۴۰۰

لُرد اِدگار آلِگلِنون رابِرت گاسکویین سِسیل، برندۀ جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و سى و هفت میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه