(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۳۶

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۳۶
۰۱ آبان ۱۴۰۰

جین آدامز، یکى از دو برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و سى و یک میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه