(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۳۵

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۳۵
۲۴ مهر ۱۴۰۰

پدر لارس اُلاف جاناتان سودِربِلوم، کشیش سوئدى، برندۀ جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و سى میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه